Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Ngày 25/4/2017, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã trang trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại hội trường tầng 2, toà nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Tới dự đại hội có sự tham gia của các cổ đông đại diện 84,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, đại diện các Trưởng, Phòng ban Tổng công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty HUD6.

Ông Trương Thanh Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty HUD6 đã trình bày tại Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch 2017; Kết quả giám sát nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng trọng tâm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Phương án phân chia lợi nhuận và thống nhất một số nội dung về lĩnh vực đầu tư dự án, huy động vốn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra, đạt tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu đạt 12,19%, mức chi cổ tức 10%/năm.

Đại hội đã thảo luận và 100% biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 như kế hoạch SXKD, phương án đầu tư các dự án mới, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng người quản lý chuyên trách tại Công ty,…đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng làm cơ sở để Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện đúng mục tiêu và định hướng phát triển.

Cũng tại Đại hội, ông Ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tin tưởng rằng: với nền tảng kinh nghiệm vững chắc, uy tín thương hiệu tốt đồng thời với sự nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo và CBNV, Công ty HUD6 sẽ vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ năm 2017.

Với tinh thần làm việc dân chủ, trí tuệ, thống nhất, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thành công tốt đẹp, là kết quả của tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ và vai trò, trách nhiệm của Ban Lãnh đạo, tập thể cán bộ nhân viên, sự ủng hộ của quý cổ đông đã góp phần quan trọng làm nên thành công Đại hội.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn