Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Công ty HUD6 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty HUD6 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Sáng ngày 04/01/2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 có sự tham dự/ ủy quyền tham dự của các cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty HUD6.

Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm ông Trương Thanh Huy - ủy viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm bà Nguyễn Thu Hằng - thành viên Ban kiểm soát; miễn nhiệm bà Phạm Thị Như Trang - thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả bà Phạm Thị Như Trang trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023; ông Nguyễn Quang Thành và ông Nguyễn Tư Hoàn trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu ông Nguyễn Huy Hạnh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, bầu ông Nguyễn Quang Thành đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023; bổ nhiệm ông Hoàng Đức Phương, ủy viên Hội đồng quản trị là Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty; bổ nhiệm bà Phạm Thị Như Trang, ủy viên Hội đồng quản trị là Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/01/2023.

Công ty HUD6 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023Ông Nguyễn Huy Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị chúc mừng các thành viên mới Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

Công ty HUD6 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023

& Ban Giám đốc Công ty HUD6.

Công ty HUD6 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn