Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 20/4/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đến dự Đại hội có ông Phan Trường Sơn - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, các Quý cổ đông đại diện 6.172.910 cổ phần, tương ứng 82,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

         Công ty HUD6 thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nền kinh tế chịu nhiều tác động nghiêm trọng dẫn tới nhu cầu về bất động sản sụt giảm. Tuy nhiên với tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí, Công ty đã duy trì ổn định mọi mặt hoạt động. Mặc dù kết quả chung đạt được chưa cao, cần cố gắng khắc phục trong thời gian tới song đã thể hiện sự nỗ lực và cống hiến công sức của tập thể từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đến toàn thể CBNV trong năm vừa qua. Công ty đã bảo toàn và tích luỹ vốn chủ sở hữu, bảo đảm mức chi cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và thu nhập ổn định cho người lao động. Năm 2021, trong bối cảnh vẫn phải đối mặt với tác động từ dịch bệnh COVID-19, HUD6 sẽ tiếp tục kiên định với định hướng bảo toàn vốn chủ sở hữu gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo mức cổ tức cho các cổ đông.

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội và Biểu quyết quyết định thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Một số hình ảnh tại Đại hội.

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn