Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CÔNG TY HUD6 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 20/4/2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự Đại hội có đại diện các cổ đông lớn của HUD6: ông Phan Trường Sơn - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Công ty Hợp Phú, Công ty HUD-CIC cùng các Quý cổ đông/ người được ủy quyền với tỷ lệ tham dự  tương ứng 75,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn và thách thức do tác động của dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty HUD6 cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được như kỳ vọng. Song với chiến lược phát triển đúng định hướng và sự triển khai đồng bộ các giải pháp, Công ty HUD6 tiếp tục vượt qua những khó khăn, đảm bảo duy trì ổn định, bảo toàn tích lũy vốn chủ sở hữu, bảo đảm mức chi cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động đã thể hiện sự nỗ lực, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí và cống hiến của tập thể từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đến toàn thể CBNV.

Năm 2022, trong bối cảnh vẫn phải đối mặt với tác động từ dịch bệnh Covid -19, HUD6 sẽ tiếp tục kiên định với định hướng bảo toàn vốn chủ sở hữu gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo mức cổ tức cho các cổ đông.

Đại hội đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng với sự đồng thuận cao của các cổ đông như: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Quyết định thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cổ đông, sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và CBNV Công ty, HUD6 sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đảm bảo mức chi cổ tức cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

Một số hình ảnh tại Đại hội

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn