Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019


 

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 16/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội vinh dự đón tiếp ông Đoàn Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cùng sự tham gia của các cổ đông đại diện 6.887.350 cổ phần, tương ứng 91,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã về dự Đại hội.

Đại hội đã nghe, thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thống nhất 100% các nội dung chính như: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019, hoạt động quản lý, giám sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình về chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình về việc chi phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và dự kiến mức chi năm 2019; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình về công tác phát triển dự án mới;… và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2018, Công ty HUD6 mặc dù kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh còn hạn chế, chỉ tiêu về doanh thu chưa đạt song chỉ tiêu lợi nhuận vẫn vượt kế hoạch, mức chi cổ tức cho các cổ đông là 10%/năm, hoàn thành 100% kế hoạch so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra.

Năm 2019, Công ty HUD6 đề ra mục tiêu thực hiện với Giá trị vốn đầu tư 110,0 tỷ đồng; Giá trị sản xuất kinh doanh và dịch vụ cho thuê 115,0 tỷ đồng; Doanh thu 100,0 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 7,5 tỷ đồng; Nộp Ngân sách 8,0 tỷ đồng; Mức chi cổ tức dự kiến 8%.

Đại hội đã thống nhất ông Nguyễn Quốc Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu bổ sung bà Nguyễn Hồng Lâm - cử nhân Tài chính kế toán - là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đoàn Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc HĐTV Tổng công ty HUD đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBNV Công ty HUD6 trong năm vừa qua, công tác tìm kiếm phát triển dự án mới đã có những kết quả cụ thể. Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty HUD đề  nghị Công ty HUD6 cần tích cực triển khai thực hiện các dự án mới có khả năng thu hồi vốn nhanh, đảm bảo mục tiêu hiệu quả đầu tư, phát huy thế mạnh tổng hợp của Công ty trên tất cả các lĩnh vực SXKD.

           Một số hình ảnh tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn