Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2. Giấy đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn