Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Thông báo mời họp tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

<<Danh sách tài liệu đính kèm:

1. Thông báo mời họp

2. Chương trình Đại hội

3. Quy chế làm việc

4. Ttr thông qua kết quả thực hiện SXKD 2021

5. Ttr thông qua báo cáo tài chính năm 2021

6. Ttr phân phối lợi nhuận năm 2021

7. Ttr chế độ thù lao HĐQT, BKS 2021, KH 2022

8. Ttr giao HĐQT quyết định một số nội dung phát sinh trong kỳ đại hội

9. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐH

10. Báo cáo của BKS

11. Báo cáo Kiểm toán độc lập

12. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ 2022

13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

Thông báo mời họp tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn