Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Sơ đồ tổ chức

Bộ máy tổ chức của HUD6 được xây dựng theo h­ướng chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và khả năng quản lý. Mô hình tổ chức bộ máy của Công ty HUD6 được xác định cụ thể nh­ư sau:

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn