Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

>>Link phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Kèm theo:

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và đề xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong tình hình dịch bệnh.

>>Link Báo cáo tình hình SXKD.

2. Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

>>Link Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn