Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Công ty HUD6 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

      Sáng ngày 29/4/2024, tại Trụ sở, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
     Tham dự Đại hội/ nhận ủy quyền tham dự có 18 người, đại diện tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 5.729.600 phiếu, tương ứng 76,39% tổng số phiếu biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
     Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM; Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Các nội dung Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền/giao của ĐHĐCĐ năm 2023 và các nội dung ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong hoạt động của Công ty.
Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo HUD6 trao đổi, thảo luận các nội dung về hoạt động SXKD, tình hình tài chính, kế hoạch triển khai các dự án, định hướng phát triển của đơn vị trong thời gian tới.
Trên tinh thần thẳng thắn nhìn nhận và nghiêm túc đánh giá, cùng với sự thấu hiểu và chia sẻ từ các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty HUD6 đã kết thúc thành công tốt đẹp với sự đồng thuận cao.
      Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Công ty HUD6 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024Công ty HUD6 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024Công ty HUD6 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024Công ty HUD6 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024Công ty HUD6 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty HUD6 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn